RUUF

Konut Edindirme Sistemi (KES) ve KES Fonları

22.03.2024
8 dk. okuma
Mirak Özoğlu
İçindekiler
Konut Edindirme Sistemi (KES) ve KES Fonları
Konut Edindirme Sistemi (KES), ülkedeki konut ihtiyacını karşılamak ve dar gelirli kişiye uygun fiyata konut temin etmek amacıyla uygulanan kamu politikasıdır. KES, devlet tarafından desteklenen program olarak hayata geçirilir. Kira yardımları, düşük faizli konut kredileri veya doğrudan konut edindirme gibi çeşitli yöntemler uygulanır. Sosyal konut politikalarının uzantısı olarak konut erişimini artırmayı, getirileri ve ekonomik açıdan dezavantajlı gruplara destek sağlamayı amaçlar.
KES Fonları, sistemi finanse etmek ve sürdürmek amacıyla kurulan para havuzlarıdır. Fonlar, devlet bütçesinden oluşan özel bir bölüm veya belirli vergi gelirlerinden oluşturulabilir. KES Fonları düşük gelirli bireylere yönelik konut yardımları, kredi garantileri ve sosyal konut sistemlerine finansal destek sunmak amacıyla kullanılır.

KES'in Temel Yapısı ve İşleyişi

Konut Edindirme Sistemi (KES), konut sorununu çözme ve dar gelirli kişilere uygun fiyatlı konut sağlamak amacıyla oluşturulan kamu politikasıdır.
Konut Edindirme Sistemi’nde temel amaç; dar gelirli kişilere uygun fiyata konut imkânının sağlanmasıdır. KES'in temel yapısı, kira yardımları, düşük faizli konut kredileri, doğrudan konut edindirme gibi çeşitli yöntemler içerir. Özel sektör ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde sürdürülebilir ev ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.
KES, belirli bütçe veya fon içeriğinin etkili şekilde sürdürülmesini içerir. Devlet bütçesinden depolanan özel kaynak havuzu veya belirli vergi gelirlerinden oluşur. Sistem, toplumun genel konut harcamalarının karşılanması ve dağıtımının genişletilmesi amacıyla sürekli olarak güncellenen politika ve uygulamalarla desteklenir.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Konut Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu" tebliği için hazırlık çalışmalarını son zamanlarda yoğunlaştırmaktadır. SPK, bireysel emeklilik sistemini gayrimenkul yatırım araçlarıyla entegre eden yatırım ve finansman ekosistemi önerisinde bulunmaktadır. Bireysel emeklilik hesapları, bireylere kendi payları üzerinden yatırım yapma olanağı sunar.
Bireysel emeklilik fonları, geniş yatırım seçenekleri ile portföy çeşitlendirmesine katkı sağlar. Bu fonlar, mülkiyet üzerinden yatırım yapma imkânı sunarken aynı zamanda gayrimenkul sektöründe kaynak çeşitliliği ve finansman elde etme potansiyeli sunar.
Böylece sermaye piyasalarını canlandırma, pazarlamaya çeşitli ve sürdürülebilir getiri sağlama amacını taşır. Gayrimenkul yatırımı finansmanını artırarak sektördeki büyümeyi desteklemeyi hedefler.
Bireysel emeklilik fonlarının gayrimenkul yatırımlarına yönlendirilmesi, tasarruf sahipleri için alternatif ve kârlı yatırım seçenekleri sunarken gayrimenkul projeleri için daha geniş finansman kaynağı üretebilir. Sektöre ivme kazandırabilir. Ekonomideki dengeli büyümeyi teşvik ederek gayrimenkul sektöründe uzun vadeli sürdürülebilirlik amacına hizmet etmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlişkisi

Bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ile Konut Edindirme Sistemi (KES) fonları arasındaki ilişki, uzun vadeli yatırımlara odaklanan ortak perspektife dayanmaktadır. Bireysel emeklilik fonları, emeklilik sermayesinin gelir güvencesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
BES fonları, hisse senedi, krediler ve gayrimenkul gibi çeşitli varlık sınıflarına dağılmış portföyü içerir. KES fonları, gayrimenkul yatırımlarına yönlendirilir. Benzer şekilde uzun vadeli yatırım stratejisinin sağlanması, sağlıklı gelir elde etme ve mesken ihtiyaçlarını karşılamaları açısından önemlidir. Uzun vadeli yatırım stratejisi, ekonomik istikrarı destekleyebilir ve toplumsal kalkınmanın gelişimine katkıda bulunabilir.
KES, bireysel emeklilik sistemi fonları ve gayrimenkul yatırım araçlarını birleştiren ekosistemin oluşmasını, ekonomik kalkınmayı ve refahı destekleyen strateji sunmaktadır. Bu entegrasyon, uzun vadeli yatırımlara odaklanan yapısı ile KES fonlarının gayrimenkul satışlarının yönlendirilmesini bir araya getirir.

KES Fonları: Katılımcı ve Fon Yapısı

Konut Edindirme Sistemi fonları tasarruf sahiplerine uygun fiyatlı konutlara yatırım yapma imkânı sunarak finansman sağlamaya odaklanır. Bu fonlar belirli konut projesine yönlendirilen özel havuzlardan oluşur. Havuzlar, tasarruf sahipleri tarafından satın alınan katılım payları ile finanse edilir. Katılımcılar, KES fonlarının içindeki projelere fonun içine pay sahibi olarak dahil olmalarından yola çıkarak pay sahibi statüsünde ortak olma hakkını elde ederler.
Katılımcıların satın aldığı katılım payları, fonun belirli projesine sağladığı finansmanın ana kaynağını oluşturur. Bireyler, KES fonlarına yatırım yaparak gayrimenkul sektörüne kaynak sağlayabilir ve aynı zamanda kendi mülkiyet payına sahip olma fırsatını elde edebilirler. Katılım payları, bireylerin gelir düzeyine göre çeşitlendirilmiş ve ölçeklendirilmiş olarak sunulur. Böylece farklı kesimlerden tasarruf sahiplerinin KES fonlarına katılmasına olanak tanınır.
KES Fonları, Erişebilir Sosyal Konut projelerine yatırım yaparak toplumun konut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Düşük gelirli bireylerin mesken sahibi olmalarını destekleyen ekonomik açıdan erişilebilir meskenler inşa etmeyi amaçlayan özel projelerdir.
Erişebilir Sosyal Konut projelerine yapılan yatırımlar, ekonomik açıdan dezavantajlı bireylere uygun mesken sağlama hedefini desteklemenin yanı sıra gayrimenkul sektörünün sürdürülebilir büyümesine de katkı sağlar. Sosyal sorumluluk anlayışıyla çerçevelenen yaklaşımla, toplumun mesken ihtiyaçlarına duyarlı şekilde yanıt verir. Sadece mülkiyet sahibi olma fırsatını değil, aynı zamanda uygun fiyatlı konutlara erişimi artırmayı amaçlar. Önerilen fonlar aracılığıyla desteklenen Erişebilir Sosyal Konut projeleri, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekosistemi oluşturmayı hedefleyerek toplumun genel refahına olumlu bir katkıda bulunabilir.
Devletin, Konut Edindirme Sistemi (KES) için Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gibi %30'luk destek sağlaması düşüncesi, konut edinme sürecini teşvik ederek ekonomik kalkınma ve bireysel refahı destekleyebilir. Bireylerin KES fonlarına yatırım yapmalarını teşvik ederken aynı zamanda devletin sosyal konut politikalarını destekleyen mekanizma oluşturabilir. Bireysel emeklilik sistemindeki gibi devlet destekli teşvik, bireylerin konut edinme sürecine katılımını artırabilir.
%30'luk destek, bireylerin KES fonlarına yatırım yaparken karşılaştıkları mali yükü azaltarak gayrimenkul yatırımlarını daha erişilebilir hale getirebilir. Aynı zamanda, devletin konut sektöründeki büyümeyi desteklemesi ve sosyal konut projelerine finansal katkı sağlaması açısından önemli olabilir. Devlet desteği, sadece bireylerin finansal güvenliğini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda gayrimenkul sektörünün büyümesini ve ekonomik kalkınmayı tetikleyerek genel toplumsal refahı iyileştirebilecek strateji olarak değerlendirilebilir.

KES'in Konut Sektörüne Etkileri

Konut Edindirme Sistemi'nin (KES) konut sektörüne etkileri, ekonomik kalkınma, konut erişimi ve finansal piyasalarda çeşitlilik gibi önemli alanları kapsar. KES, dar gelirli bireylere uygun fiyatlı konutlar sağlama amacını taşıdığı için konut sektöründe bir dizi pozitif etki yaratır. Bu sistem, devlet destekli konut projelerini finanse etmek için oluşturulan fonlar aracılığıyla sektördeki talebi artırarak inşaat ve gayrimenkul sektörlerine ivme kazandırabilir.
KES'in etkileri arasında finansal piyasalarda çeşitliliği artırmak ve konut sahibi olma fırsatlarını genişletmek de yer alır. Sistem, bireylerin düşük maliyetli konutlara yatırım yapmalarını teşvik ederek konut edinme sürecini daha erişilebilir hale getirebilir. Ekonomik büyümeyi destekleyebilir ve toplumun genel mesken ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sürdürülebilir bir çözüm sunabilir.
Konut Edindirme Sisteminin sağlayacağı faydalar:
  • Konuta Erişebilirliği Artırma: Uygun fiyatlı konutlara erişim sağlayarak dar gelirli bireylerin konut sahibi olma şansını artırmayı hedefler.
  • Ekonomik Büyümeyi Destekleme: KES, yatırım yapılan konut projeleri aracılığıyla inşaat sektörünü canlandırabilir, istihdamı artırabilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir.
  • Finansal Piyasalarda Çeşitlilik: KES, tasarruf sahiplerine alternatif yatırım seçeneği sunarak finansal piyasalarda çeşitliliği artırabilir ve bireylerin mali riskleri azaltmalarına yardımcı olabilir.
  • Sürdürülebilir Kentleşmeyi Destekleme: Uygun fiyatlı konutlara erişim, kentsel alanlarda dengeli ve çeşitli konut stoğu oluşturarak şehir planlamasını iyileştirebilir ve çevresel sürdürülebilirliği artırabilir.

Konuta Erişilebilirliği Artırma

Konuta erişilebilirliği artırmak, Konut Edindirme Sistemi'nin temel hedeflerinden biridir. Özellikle dar gelirli bireylerin ve düşük gelir gruplarının uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmayı amaçlar. Kira yardımları, düşük faizli konut kredileri ve doğrudan konut edindirme gibi çeşitli mekanizmalar aracılığıyla KES, mesken maliyetlerini düşürerek ve finansman imkânları sunarak toplumun geniş bir kesiminin konut sahibi olma potansiyelini artırır. Konuta erişilebilirliğin iyileştirilmesi, ekonomik kalkınma, sosyal eşitlik ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemlidir.

Finansman Araçları ve Yatırım Stratejileri

Fonların yatırım yapacağı projelerin seçiminde önemli olan unsurlardan biri, katılımcı kayıplarını minimize etmek ve güvenilir getiri sağlamaktır. Bu bağlamda, önerilen finansman araçları ve yatırım stratejileri, öncelikle güvenli ve sürdürülebilir projelere odaklanmalıdır. Projelerin seçiminde katılımcıların mali güvenliğini koruma amaçlı risk analizi yapılmalı ve yatırımların dengeli şekilde çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır.
Fonların yatırım stratejileri, erişilebilir konutu hedeflemelidir. Yatırımlar, düşük gelir gruplarına uygun fiyatlı konutlar sağlayan projelere yönlendirilmelidir. Konut edinme sürecini geniş katılımcı kitlesi için ulaşılabilir kılacak ve finansman araçlarının toplumsal etki yaratmasını sağlayacaktır. Böylece bireylerin mesken ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda güvenilir ve sürdürülebilir yatırım ortamı sunabilir.
Konut Edindirme Sistemi (KES) fonları için fon sepetinin çeşitlendirilmesi, riskleri azaltabilir ve yatırımların genel performansını optimize edebilir. Örneğin, hem kira yardımlarını destekleyen düşük riskli tahviller hem de gayrimenkul projelerini içeren daha yüksek riskli ancak getirisi yüksek varlık sınıfları bulunabilir. Çeşitlendirme stratejisi hem katılımcıların mali güvenliğini korumayı hem de fonun sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamayı amaçlar. Böylece, doğru çeşitlendirilmiş fon sepeti, bireylerin ve fonun genel performansının istikrarını artırabilir.
Konut Edindirme Sistemi'nde hayata geçirilecek bu yeni tip fonların RUUF Invest tarafından da anlaşmalı fonlar olarak sisteme dahil edilmesi gündemdedir. RUUF Invest, bu yeni fonlar sayesinde projelerin finansmanını sağlama ve yatırım portföyünü çeşitlendirme amacıyla bireysel yatırımcıları bilgilendirme ve iletişim kurma faaliyetlerine devam edecektir. Özellikle düşük gelirli bireylere uygun konutları hedefleyen 'Erişebilir Sosyal Konut' projelerine odaklanarak KES'in temel amacına destek sunabilir. RUUF Invest, projeleri seçerken risk ve getiri analizine önem vererek yatırımların hem katılımcılar hem de şirket açısından güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamalıdır. Stratejik yönlendirme, RUUF Invest'in KES kapsamında konut sektörüne anlamlı bir katkı sağlamasını ve başarılı yatırım portföyü oluşturmasını mümkün kılabilir.
Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Konut Yatırımı
Konuta yatırım hayal oldu diyenler için; temettü dağıtan, veriye dayalı ve her bütçeye uygun şartlarda konut yatırımı imkânı.
HEMEN BAŞVUR

Diğer etki ve faydaların genel değerlendirmesi

KES, çeşitli etki ve faydalarıyla toplumsal, ekonomik ve bireysel düzeyde önemli katkılarda bulunabilir. İlk olarak KES'in uygulanması, konut sektörünü canlandırarak ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Projelere sağlanan finansman, inşaat sektörünü hareketlendirir ve istihdam yaratır.
Sosyal açıdan, KES dar gelirli bireylere uygun fiyatlı konutlar sağlayarak konut sahibi olma şansını artırarak toplum içindeki eşitsizlikleri azaltabilir. KES'in öncelikli olarak "Erişebilir Sosyal Konut" projelerine odaklanması, sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirebilir ve sosyal konut politikalarının uygulanmasına olanak tanır.
Bireyler açısından KES fonlarına katılım, tasarruf sahiplerine alternatif yatırım seçeneği sunabilir. Finansal portföylerini çeşitlendirmelerine yardımcı olabilir. Ek olarak uygun fiyatlı konutlara erişim, bireylerin mülkiyet sahibi olma hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırarak finansal güvence sağlayabilir.
Konut Edindirme Sistemi, ekonomik büyümeyi destekleme, sosyal eşitsizlikleri azaltma ve bireylerin konut sahibi olma hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırma potansiyeli ile olumlu bir tabloyu ortaya koyuyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda toplumun genel refahına katkıda bulunabilir.
Paylaş
Yazar
Mirak Özoğlu

Mirak Özoğlu, Türkiye’deki konut sahipliği ve gayrimenkul yatırımına erişilebilir çözümler sunan RUUF’ta iş geliştirme ve pazarlama müdürü olarak liderlik etmektedir. Özoğlu, ev satın alma süreçlerini dönüştürme, yenilikçi sistemleri hedef kitlelere duyurma ve gayrimenkul sektörüne özgü dijital pazarlama faaliyetleriyle talep toplama konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Mirak Özoğlu’nun finansal teknoloji ve gayrimenkul sektöründeki pazarlama yönetimi, iş geliştirme ve inovatif teknolojilere dair geniş deneyimi; girişimin kitlelere duyurulmasında, büyümesinde ve başarısında kilit bir rol oynamaktadır.